Політика щодо обробки персональних даних


1. Загальні положення
Справжня політика обробки персональних даних складена згідно з вимогами закону від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних данихМарінченко Оленою Володимирівною (далі — Оператор).
Згідно з умовами даної згоди на обробку персональних даних Користувач послуг, заповненням і відправкою електронної форми на сайті https://malenka-mama.pp.ua/ підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Публічної оферти й відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надає Фізичній особі — Марінченко Олені Володимирівні свою згоду на обробку без будь-яких обмежень персональних даних Користувача, зазначених в електронній формі та добровільно наданих Користувачем для реалізації мети обробки в базі персональних даних «Клієнти.
Згода на обробку персональних даних надається Користувачем з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, а також відносин у сфері реклами та маркетингу, згідно з Цивільним кодексом України, Законом України «Про рекламу», Законом України «Про захист прав споживачів», а також інших нормативно-правових актів.
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://malenka-mama.pp.ua/
2. Основні поняття, використані в Політиці
Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://malenka-mama.pp.ua/
Інформаційна система персональних даних — сукупність містяться в базах даних персональних даних, та забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
Знеособлення персональних даних — дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;
Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачем вебсайтуhttps://malenka-mama.pp.ua/
Користувач — будь-який відвідувач сайту https://malenka-mama.pp.ua/
Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб;
Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
Прізвище та ім'я;
Номер телефону;
Також на сайті відбувається збір та обробка загальних даних про відвідувачів (в т. ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
Вищеперелічені дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
4. Цілі обробки персональних даних
Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача шляхом надання користувачам доступу до сервісів, що містяться на веб-сайті.
5. Правові підстави обробки персональних даних
 https://malenka-mama.pp.ua/Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).
6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних уповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на номер телефону з позначкою «Актуалізація персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора (hidden) з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
7. Транскордонна передача персональних даних
Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
8. Прикінцеві положення
Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою номеру телефону.
В цьому документі будуть показані будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://malenka-mama.pp.ua/politika-konfidenciynosti